W ramach działań zespołu Szkoła Promująca Zdrowie oraz w spójności ze szkolnym programem profilaktyczno- wychowawczym, w klasach siódmych prowadzona jest innowacja terapeutyczno-zdrowotna pt. „Elementy treningu zastępowania agresji”. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny wychowawczej cyklicznie raz w miesiącu.

            Uczniowie spędzają w szkole dużą część swojego dnia. Przebywając w grupie rówieśników mają okazję doświadczyć całego wachlarza emocji. Nie z każdą emocją łatwo jest sobie poradzić. Niekiedy problem leży już u źródeł - czyli uczeń nawet nie wie, co czuje i dlaczego tak jest. Bywa, że potrafi nazwać emocję, ale nie potrafi sobie z nią poradzić. Zdarza się również, że własne emocje przenoszone są na kolegów z klasy, a to rodzi problemy w grupie. Najważniejszym celem jest pokazanie uczniom, że każda emocja jest potrzebna i z każdą można sobie poradzić.

            Nie bez znaczenia jest moment, w którym opracowałam niniejszą innowację. Poprzedni rok szkolny, w większości spędzony przez uczniów przed komputerami w domach, a także obecna nauka w cieniu panującej pandemii odcisnęła piętno na wielu uczniach w postaci trudności w relacjach w grupie. Zauważalni są uczniowie, którzy reagują niewspółmiernie do zaistniałych sytuacji, a robiąc to w klasie dodatkowo oddziałują na innych.

            Głównym celem niniejszej innowacji jest radzenie sobie z emocjami, ze stresem oraz nauka samokontroli agresji. Ponadto cele szczegółowe obejmują: integrację danej klasy, świadome rozpoznawanie, nazywanie i przeżywanie emocji przez uczniów, umiejętność wskazywania swoich mocnych i słabych stron, poprawę jakości współpracy w klasie.

            Podczas warsztatów uczniowie będą mieli możliwość przećwiczenia w grupie podstawowych umiejętności społecznych. Ponadto wskazane zostaną alternatywne możliwości zachowania w sytuacjach, gdy uczniowie sięgają po agresję.

Marta Jaworska-Kret