Nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

W naszej szkole od wielu lat prężnie działa grupa nauczycieli współorganizujących, którzy realizują cele i idee edukacji włączającej. Pracują oni z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a także wspierają pracę uczniów z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. We współpracy z wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi, a także z innymi specjalistami pracującymi w szkole wielowymiarowo oraz wielopłaszczyznowo wpierają rozwój uczniów poprzez wsparcie edukacyjne podczas lekcji, a także zajęcia indywidualne   charakterze terapeutycznym.

Jednym z głównych celów edukacji włączającej jest włączanie osób z niepełnosprawnością w życie społeczne jednak, aby mogło to być realizowane społeczeństwo musi być na to gotowe. Aby w pełni realizować cele edukacji włączającej działania nauczycieli współorganizujących kierowane są także do zespołów klasowych, kadry pedagogicznej jak i rodziców.

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizują edukację zgodnie z zaleceniami z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie opracowanego przez zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, a także w oparciu o plany pracy specjalistów. Praca z uczniem polega na wspieraniu go podczas lekcji poprzez dostosowywanie metod i form pracy w oparciu o możliwości psychofizyczne dziecka. Uczniowie otrzymują także wsparcie psychologiczno-emocjonalne w sytuacjach trudnych, aby w pełni móc rozwijać swój potencjał. Podczas zajęć indywidualnych i w bieżącej pracy z uczniem stawiamy na rozwój jego mocnych stron, a także rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych niezbędnych do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Praca z zespołami klasowymi

W ramach pracy z zespołami klasowymi nauczyciele współorganizujący wraz
z innymi specjalistami i wychowawcami cyklicznie realizują przedsięwzięcia edukacyjne kierowane do uczniów z klas I-VIII między innymi takie jak:

"Ty i ja-ważne jest to, co nas łączy, a nie dzieli" czy "Edukacja włączająca "

Realizowane są także różnego rodzaju innowacje pedagogiczne na przykład

"Ja wśród innych, "inni" wśród nas" czy „Bajki pomagajki"

Co roku organizowane są także różnego rodzaju przedsięwzięcia i konkursy w ramach dni poświęconych osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Podstawowe cele tych działań to:

 

  • dostrzeganie stereotypów społecznych oraz uprzedzeń wobec osób, które z różnych przyczyn czują się inne lub są postrzegane w kategorii innych lub obcych
  • poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów na temat różnych rodzajów niepełnosprawności
  • budowanie postaw prospołecznych wobec osób z różnych względów innych, odmiennych
  • kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmienności

Praca z kadrą oraz rodzicami:

Praca nauczyciela współorganizującego to praca nie tylko z dzieckiem, ale również z całą kadrą pedagogiczną. Aby przebiegała ona prawidłowo, aby działania kierowane w stronę dziecka były jak najbardziej efektywne nauczyciele współorganizujący są w stałym kontakcie z nauczycielami. Dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, a także nowymi informacjami z wielu szkoleń, w których uczestniczą. Cyklicznie co roku nowe osoby zatrudniane w naszej szkole w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczą w szkoleniu poświęconym funkcjonowaniu osób z autyzmem, gdyż to głównie z dziećmi z tym zaburzeniem pracują.

Szkolą się nie tylko nauczyciele, ale także rodzice. Szkolenia skierowane do rodziców, a prowadzone przez nauczycielki, które na co dzień pracują z ich dziećmi to niezwykle cenne doświadczenie zarówno dla rodziców jak i samych terapeutów. Rodzice oprócz poznania metod i sposobów pracy z dzieckiem, które mogą wykorzystywać do efektywniejszego wspierania dziecka mają okazję również wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami borykającymi się z podobnymi trudnościami wychowawczymi. Dla nauczycieli natomiast każde spotkanie z rodzicem jest kopalnią wiedzy na temat dziecka i jego funkcjonowania. W pracy nauczycieli współorganizujących, aby jak najpełniej wspierać dziecko bardzo liczy się współpraca z rodzicem, który uczestniczy w tworzeniu Indywiudalnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych, a także jest w stałym kontakcie z nauczycielami.