Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2021/2022 istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie stypendium szkolnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I - VIII, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 528 zł netto, są uprawnienie do uzyskania takiej formy pomocy. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do szkoły w terminie do dnia 15 września 2021 r.

 

Zasady przyznawania i wypełniana dokumentów w sprawie Przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna na rok szkolny 2021/2022

Do pobrania: 

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania Danych Osobowych

Wniosek o stypendium szkolne

OŚWIADCZENIE o wysokości osiągniętych dochodów

OŚWIADCZENIE dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

OŚWIADCZENIE w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Oświadczenie ogólne

Wniosek o zasiłek szkolny