Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie stypendium szkolnego.

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas I - VIII, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 600 zł netto, są uprawnienie do uzyskania takiej formy pomocy. Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do szkoły w terminie do dnia 15 września 2022 r.

 

Zasady przyznawania i wypełniana dokumentów w sprawie Przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna na rok szkolny 2022/2023

 

Pliki do pobrania

1. Wniosek o stypendium szkolne

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

3. Oświadczenie dotyczące korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

4. Oświadczenie KPA

5. Oświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów

6. Zaświadczenie o dochodach dla osób pracujących na podstawie umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej/

7. Oświadczenie w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023