Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Wioletta Kalinowska

 

Stosownie do zobowiązania wynikającego z zapisów  Art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078) przedstawiam informację o zakresie opieki zdrowotnej sprawowanej nad uczniami. Szczegółowy wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarkę szkolną określa załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z późn. zm.)

 

„WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI LUB HIGIENISTKI SZKOLNEJ

UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Część I.

 1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 56) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
 2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

[…]

 

Część II . Warunki realizacji testów przesiewowych

L.p.

Wiek albo etap edukacji

Testy przesiewowe

1

Roczne obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne*(**)

1. Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;

3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);

4) ostrości wzroku;

5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6) ciśnienia tętniczego krwi.

2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.

2

Klasa III

szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

3

Klasa V

szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index –BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;

3) ostrości wzroku;

4) widzenia barw;

5) ciśnienia tętniczego krwi.

4

Klasa VII

Szkoły podstawowej**

Test do wykrywania zaburzeń:

1) rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);

2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

3) ostrości wzroku;

4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

5) ciśnienia tętniczego krwi.

[…]

* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.

** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych.”

 

 

Zgodnie z zapisami Art. 7 ust 2 przytoczonej ustawy „2. Profilaktyczna opieka zdrowotna […] jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców […].”

W przypadku braku zgody rodziców/opiekunów prawnych na objęcie dziecka opieką przez pielęgniarkę szkolną stosowne oświadczenie, w formie pisemnej, należy przekazać do gabinetu pielęgniarki szkolnej. Wobec zwiększenia stopnia sformalizowania decyzji o rezygnacji z opieki zdrowotnej nad uczniem w szkole dokument muszą podpisać obydwoje rodzice/opiekunowie.