OFERTA PRACY

 WOŹNA/WOŹNY

   SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
W OLSZTYNIE POSZUKUJE OSOBY CHĘTNEJ DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU WOŹNEJ/WOŹNEGO

Etat: 1,0

Praca dwuzmianowa

 

 1. Zakres czynności:

 

 1. Bezwzględne przestrzeganie dyscypliny pracy: sumienne, dokładne, terminowo i punktualne wykonywanie pracy.
 2. Pracownik dba o zabezpieczenie terenu szkoły i otoczenia przed kradzieżą, niszczeniem, dewastacją itp.
 3. Do zadań Woźnej/go należy:
 4. a) Dokonywanie przeglądu całości obiektu przy rozpoczęciu i zakończeniu pracy wewnątrz obiektu, tj. zabezpieczenie obiektu.
 5. b) Sprawdzenie i zabezpieczanie wszystkich drzwi i okien, aby nie pozostawały otwarte i ewentualne ich zamykanie.
 6. c) W przypadku stwierdzenia włamania, zniszczeń, kradzieży, awarii lub pożaru należy to natychmiast zgłosić dyrektorowi szkoły (lub jego zastępcom), kierownikowi gospodarczemu, policji lub straży pożarnej oraz brać czynny udział w pomocy.
 7. d) Otwieranie pomieszczeń i wydawanie kluczy, za które jest odpowiedzialny.
 8. e) W czasie dyżuru nie dopuszczanie do przebywania pracowników (po ich godzinach pracy) i osób obcych na terenie szkoły bez zezwolenia dyrektora.
 9. Woźny/a szkoły winny/a cechować się troską o ład i porządek, a także dbałość o należyty stan mienia szkolnego, a w szczególności:
 10. a) Pomoc przy zakupach materiałów gospodarczych dla szkoły.
 11. b) Prowadzenie podręcznego magazynku środków sanitarnych i czyszczących oraz wydawanie sprzątaczkom, szatniarce i kucharzowi.
 12. c) Wydawanie materiałów i artykułów przemysłowych, biurowych oraz związanych z udziałem szkoły programach lub akcjach.
 13. d) Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałów.
 14. e) Doręczanie i odbieranie pism urzędowych.
 15. f) Sprzątanie w trakcie zajęć korytarzy i toalet.
 16. g) Przyjmowanie i wydawanie mleka, owoców oraz warzyw zgodnie z harmonogramem programów.
 17. h) Sprzątanie gabinetu dyrektora i sekretariatu.
 18. i) Dokonywanie segregacji śmieci, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 19. j) Sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynków szkolnych i całością sprzętu szkolnego.
 20. k) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych, a wynikających z pilnych potrzeb szkoły.

 

 1. Pracownik będzie odpowiedzialny za:

 

 1. Ład i porządek w magazynie i utrzymanie w czystości przynależnych do stanowiska pomieszczeniach.
 2. Racjonalne, oszczędne gospodarowanie środkami utrzymania czystości.
 3. Zachowanie troski o dobro społeczne i osobistą własność uczniów.
 4. Przestrzeganie przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jako podstawowego obowiązku pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: BHP i p.poż, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 5. a) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa
  i higieny pracy i stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 6. b) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o ład i porządek
  w miejscu pracy,
 7. c) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i ubrania roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 8. d) poddawać się terminowo wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
 9. e) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 10. f) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP i p.poż.

   

OFERTA PRACY WAŻNA DO 30.09.2022 R.